Có 1 kết quả:

Lǐ Qīng zhào

1/1

Lǐ Qīng zhào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Li Qingzhao (1084-c. 1151), southern Song female poet