Có 1 kết quả:

Lǐ Zhí fū

1/1

Lǐ Zhí fū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Li Zhifu (c. 14th century), Yuan dynasty playwright in the 雜劇|杂剧[za2 ju4] style