Có 1 kết quả:

Dù bài

1/1

Dù bài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Dubai
(2) (also 迪拜[Di2 bai4])