Có 1 kết quả:

dù juān

1/1

dù juān

giản thể

Từ điển phổ thông

chim cuốc

Từ điển Trung-Anh

(1) cuckoo (Cercococcyx spp., also written 杜鵑鳥|杜鹃鸟)
(2) Indian azalea (Rhododendron simsii Planch, also written 杜鵑花|杜鹃花)