Có 1 kết quả:

shù zhī gāo gé

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tied up in a bundle on a high shelf
(2) to put sth on the back burner
(3) no longer a high priority