Có 1 kết quả:

shù shǒu jiù qín

1/1

shù shǒu jiù qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hands tied and waiting to be captured