Có 1 kết quả:

shù xiá

1/1

shù xiá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) narrow (of waterway)
(2) a bottleneck