Có 1 kết quả:

shù yāo

1/1

shù yāo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái thắt lưng, đai lưng

Từ điển Trung-Anh

girdle