Có 1 kết quả:

shù yī

1/1

shù yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

corset (clothing)