Có 1 kết quả:

gàng gǎn shōu gòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

leveraged buyout (LBO)