Có 1 kết quả:

tiáo zi

1/1

tiáo zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) short note
(2) slip of paper
(3) stripe
(4) (slang) cop
(5) (old) prostitute