Có 1 kết quả:

tiáo tiáo dà lù tōng Luó mǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) all roads lead to Rome
(2) use different means to obtain the same result (idiom)