Có 1 kết quả:

lái bu jí

1/1

lái bu jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) there's not enough time (to do sth)
(2) it's too late (to do sth)