Có 1 kết quả:

lái lì bù míng

1/1

Từ điển Trung-Anh

of unknown origin