Có 1 kết quả:

lái huí lái qù de

1/1

Từ điển Trung-Anh

backwards and forwards