Có 1 kết quả:

lái de jí

1/1

lái de jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) there's still time
(2) able to do sth in time