Có 1 kết quả:

lái de róng yì , qù de kuài

1/1

Từ điển Trung-Anh

Easy come, easy go. (idiom)