Có 1 kết quả:

lái wén

1/1

lái wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) received document
(2) sent document