Có 1 kết quả:

lái yìng de

1/1

lái yìng de

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to get tough
(2) to use force