Có 1 kết quả:

Yáng Zhèn nìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chen-Ning Franklin Yang (1922-), theoretical physicist, co-developer of Yang-Mills gauge theory, 1957 Nobel laureate