Có 1 kết quả:

yáng shù

1/1

yáng shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) poplar tree
(2) various trees of genus Populus