Có 1 kết quả:

bēi shuǐ chē xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. a cup of water on a burning cart of firewood (idiom); fig. an utterly inadequate measure