Có 1 kết quả:

bēi gě

1/1

bēi gě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to boycott (loanword)