Có 1 kết quả:

Jié yī hàn gǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ceyhan (Turkish Mediterranean port)