Có 1 kết quả:

Jié xī kǎ · Àì ěr bā ㄐㄧㄝˊ ㄒㄧ ㄎㄚˇ ㄚㄧˋ ㄦˇ ㄅㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jessica Alba, American actress