Có 1 kết quả:

Jié xī · Ōū wén sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jesse Owens (1913-1980), American athlete