Có 2 kết quả:

Dōng ㄉㄨㄥdōng ㄉㄨㄥ

1/2

Dōng ㄉㄨㄥ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

surname Dong

Từ ghép 191

Cài Dōng fān 蔡東藩Dà Dōng yà Gòng róng quān 大東亞共榮圈Dōng ān 東安Dōng ān qū 東安區Dōng ān xiàn 東安縣Dōng bā wén huà 東巴文化Dōng bǎo 東寶Dōng bǎo qū 東寶區Dōng běi 東北Dōng běi Dà xué 東北大學Dōng běi Píng yuán 東北平原Dōng běi Yà 東北亞Dōng cāng lǐ 東倉里Dōng chāng 東昌Dōng chāng fǔ 東昌府Dōng chāng fǔ qū 東昌府區Dōng chāng qū 東昌區Dōng chéng 東城Dōng chéng qū 東城區Dōng chuān 東川Dōng chuān qū 東川區Dōng Dé 東德Dōng dì wèn 東帝汶Dōng ē 東阿Dōng ē xiàn 東阿縣Dōng fāng 東方Dōng fāng Ā chù fó 東方阿閦佛Dōng fāng Háng kōng 東方航空Dōng fāng Hóng 東方紅Dōng fāng Lí zú Zì zhì xiàn 東方黎族自治縣Dōng fāng Míng zhū Diàn shì Tǎ 東方明珠電視塔Dōng fāng Míng zhū Tǎ 東方明珠塔Dōng fāng Qīng lóng 東方青龍Dōng fāng Rì bào 東方日報Dōng fāng sān Bó shì 東方三博士Dōng fāng shì 東方市Dōng fāng wén míng 東方文明Dōng fēi 東非Dōng Fēi dà dì qiàn 東非大地塹Dōng Fēi dà liè gǔ 東非大裂谷Dōng Fēi Gòng tóng tǐ 東非共同體Dōng fēng 東豐Dōng fēng qū 東風區Dōng fēng xiàn 東豐縣Dōng gǎng 東港Dōng gǎng qū 東港區Dōng gǎng shì 東港市Dōng gǎng zhèn 東港鎮Dōng gōu 東溝Dōng gōu zhèn 東溝鎮Dōng guān Hàn jì 東觀漢記Dōng guǎn 東莞Dōng guǎn shì 東莞市Dōng guāng 東光Dōng guāng xiàn 東光縣Dōng guō 東郭Dōng Hǎi 東海Dōng hǎi àn 東海岸Dōng hǎi Dà qiáo 東海大橋Dōng hǎi Dà xué 東海大學Dōng hǎi Jiàn duì 東海艦隊Dōng hǎi xiàn 東海縣Dōng hàn 東漢Dōng Hàn mò 東漢末Dōng Hàn mò nián 東漢末年Dōng hé 東河Dōng hé qū 東河區Dōng hé xiāng 東河鄉Dōng hú 東湖Dōng hú 東胡Dōng hú qū 東湖區Dōng huá Sān yuàn 東華三院Dōng jiā 東加Dōng jiāng 東江Dōng Jiāng 東疆Dōng jiāo mín xiàng 東交民巷Dōng Jìn 東晉Dōng jīng 東京Dōng jīng Dà xué 東京大學Dōng jīng Dì guó Dà xué 東京帝國大學Dōng jīng tǎ 東京塔Dōng jīng Wān 東京灣Dōng jūn 東君Dōng lán 東蘭Dōng lán xiàn 東蘭縣Dōng lì 東麗Dōng lì qū 東麗區Dōng liáo 東遼Dōng liáo xiàn 東遼縣Dōng líng 東陵Dōng líng qū 東陵區Dōng Méng 東盟Dōng mì 東密Dōng mì dé lán 東密德蘭Dōng Miǎn gāo yuán 東緬高原Dōng míng 東明Dōng míng xiàn 東明縣Dōng nán Dà xué 東南大學Dōng nán yà 東南亞Dōng nán yà guó 東南亞國Dōng nán yà Guó jiā Lián méng 東南亞國家聯盟Dōng nán yà Guó Xié 東南亞國協Dōng nán yà Lián méng 東南亞聯盟Dōng níng 東寧Dōng níng xiàn 東寧縣Dōng Ōū 東歐Dōng Ōū Píng yuán 東歐平原Dōng píng 東平Dōng píng xiàn 東平縣Dōng pō 東坡Dōng pō Qū 東坡區Dōng pō ròu 東坡肉Dōng pō zhǒu zi 東坡肘子Dōng sān Shěng 東三省Dōng shān 東山Dōng shān qū 東山區Dōng shān xiàn 東山縣Dōng shān xiāng 東山鄉Dōng shèng 東勝Dōng shèng qū 東勝區Dōng Shī xiào pín 東施效顰Dōng shí 東石Dōng shí xiāng 東石鄉Dōng shì 東勢Dōng shì xiāng 東勢鄉Dōng shì zhèn 東勢鎮Dōng tái 東台Dōng tái shì 東台市Dōng Tài píng yáng lóng qǐ 東太平洋隆起Dōng tiáo Yīng jī 東條英機Dōng tóu cūn 東頭村Dōng Tū 東突Dōng tū jué sī tǎn 東突厥斯坦Dōng Tū jué sī tǎn Jiě fàng Zǔ zhī 東突厥斯坦解放組織Dōng Tū jué sī tǎn Yī sī lán Yùn dòng 東突厥斯坦伊斯蘭運動Dōng Tū Zǔ zhī 東突組織Dōng tǔ 東土Dōng wáng gōng 東王公Dōng Wèi 東魏Dōng wū zhū mù qìn qí 東烏珠穆沁旗Dōng Wú 東吳Dōng wú Dà xué 東吳大學Dōng Xī dé 東西德Dōng xī hú 東西湖Dōng xī hú qū 東西湖區Dōng Xī Zhōu 東西周Dōng xiàn hàn jì 東現漢紀Dōng xiāng 東鄉Dōng xiāng xiàn 東鄉縣Dōng xiāng zú Zì zhì xiàn 東鄉族自治縣Dōng Xié 東協Dōng xīng 東興Dōng xīng qū 東興區Dōng xīng shì 東興市Dōng yà 東亞Dōng yà Fēng huì 東亞峰會Dōng yà shí jí 東亞石䳭Dōng yà Yín háng 東亞銀行Dōng yà Yùn dòng huì 東亞運動會Dōng yáng 東洋Dōng yáng 東陽Dōng yáng guǐ 東洋鬼Dōng yáng guǐ zi 東洋鬼子Dōng yáng huà 東洋話Dōng yáng jiè 東洋界Dōng yáng shì 東陽市Dōng yī yùn 東伊運Dōng yí 東夷Dōng yǐn 東引Dōng yǐn xiāng 東引鄉Dōng Yìn dù Gōng sī 東印度公司Dōng yíng 東瀛Dōng yíng 東營Dōng yíng qū 東營區Dōng yíng shì 東營市Dōng yuán 東源Dōng yuán xiàn 東源縣Dōng zhèng jiào 東正教Dōng zhī 東芝Dōng zhí mén 東直門Dōng zhì 東至Dōng zhì xiàn 東至縣Dōng Zhōng guó Hǎi 東中國海Dōng Zhōu 東周Dōng zhōu 東洲Dōng zhōu qū 東洲區fú rú Dōng Hǎi 福如東海Jī shí shān Bǎo ān zú Dōng xiāng zú Sā lā zú Zì zhì xiàn 積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣Jìn Dōng 近東Sū Dōng pō 蘇東坡Wāng Dōng chéng 汪東城

dōng ㄉㄨㄥ

phồn thể

Từ điển phổ thông

phía đông, phương đông

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Phương đông. § Đối lại với “tây” 西. Nước Nhật Bản ở phía đông nước Tàu nên gọi là “đông dương” 東洋, văn tự Nhật Bản gọi là “đông văn” 東文. § “Đông sàng” 東牀 chàng rể (theo tích truyện “Vương Hi Chi” 王羲之, đời Tấn).
2. (Danh) Chủ nhân, người chủ. § Ngày xưa, chỗ của chủ ở hướng đông, chỗ của khách ở hướng tây. ◎Như: “phòng đông” 房東 chủ nhà, “điếm đông” 店東 chủ tiệm, “cổ đông” 股東 người góp cổ phần. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Chỉ thị nguyên hệ ngã khởi đích ý, ngã tu đắc tiên tác cá đông đạo chủ nhân” 只是原係我起的意, 我須得先作個東道主人 (Đệ tam thập thất hồi) Việc này (sáng lập thi xã) do tôi có ý khởi xướng ra, tôi phải được làm hội chủ trước.
3. (Danh) Người bỏ tiền ra mời khách. ◎Như: “kim thiên ngã tác đông, thỉnh đại gia cật phạn” 今天我作東, 請大家吃飯 hôm nay tôi làm chủ tiệc, mời mọi người ăn một bữa.
4. (Danh) Họ “Đông”.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đông (một trong bốn hướng chính): 東邊兒 Phía đông; 東風 Gió đông; 從東到西 Từ đông sang tây;
② Chủ: 房東 Chủ nhà; 股東 Người góp cổ phần; 東家 Người chủ, ông chủ;
③ Chủ nhà, chủ tiệc: 我做東,請你們吃飯 Tôi thết các anh một bữa;
④ 【東床】đông sàng [dong chuáng] (văn) Chàng rể;
⑤ [Dong] (Thuộc) nước Nhật Bản: 東洋 Nước Nhật Bản; 東方 Chữ Nhật;
⑥ [Dong] (Họ) Đông.

Từ điển Trung-Anh

(1) east
(2) host (i.e. sitting on east side of guest)
(3) landlord

Từ ghép 237

Ān dōng ní 安東尼Ān dōng ní yǔ Kè lì ào pèi tè lā 安東尼與克莉奧佩特拉Bā dōng 巴東Bā dōng xiàn 巴東縣Bàn dǎo hé dōng fāng háng hǎi 半島和東方航海bù shì dōng xi 不是東西cái dōng 財東chāi dōng bǔ xī 拆東補西chāi dōng qiáng bǔ xī qiáng 拆東牆補西牆Chéng dōng qū 城東區chuán dōng 船東Dà dōng 大東Dà dōng qū 大東區dà gǔ dōng 大股東Dān dōng 丹東Dān dōng shì 丹東市Diān dōng 滇東dōng bàn qiú 東半球dōng běi 東北dōng běi fāng 東北方dōng běi hǔ 東北虎dōng bēn xī pǎo 東奔西跑dōng bēn xī zǒu 東奔西走dōng bian 東邊dōng biānr 東邊兒dōng bù 東部dōng bù shí jiān 東部時間dōng cè 東側dōng chuāng shì fā 東窗事發dōng dǎo xī wāi 東倒西歪dōng dào 東道dōng dào zhǔ 東道主dōng dōng 東東dōng duǒ xī shǎn 東躲西閃dōng fāng 東方dōng fāng bái guàn 東方白鸛dōng fāng bān bī 東方斑鵖dōng fāng dà wěi yīng 東方大葦鶯dōng fāng héng 東方鴴dōng fāng jī zǎ liǔ yīng 東方嘰咋柳鶯dōng fāng mǎ nǎo yán bìng dú 東方馬腦炎病毒dōng fāng páo 東方狍dōng guǎn 東莞dōng guī 東歸dōng hǎi 東海dōng jiā 東家dōng jiā cháng xī jiā duǎn 東家長西家短dōng jīng 東京dōng jīng 東經dōng lā xī chě 東拉西扯dōng lín xī zhǎo 東鱗西爪dōng Luó mǎ Dì guó 東羅馬帝國dōng máo cǎo gài 東茅草蓋dōng méng 東盟dōng miàn 東面dōng nán 東南dōng nán bù 東南部dōng nán xī běi 東南西北dōng nán xī běi zhōng 東南西北中dōng nán yà guó jiā lián méng 東南亞國家聯盟dōng shān zài qǐ 東山再起dōng Tài píng yáng 東太平洋dōng tǎo xī zhēng 東討西征dōng tù xī wū 東兔西烏dōng xī 東西dōng xī bàn qiú 東西半球dōng xī fāng 東西方dōng xī fāng wén huà 東西方文化dōng xī kuān 東西寬dōng xī nán běi 東西南北dōng xi 東西dōng yà 東亞dōng yǎn xī zhē 東掩西遮dōng yī láng tóu xī yī bàng zi 東一榔頭西一棒子dōng yuè 東嶽dōng zhāng xī wàng 東張西望dōng zhēng 東征dōng zhēng xī tǎo 東征西討dōng zhēng xī yuàn 東征西怨dōng zhǔ 東主èr fáng dōng 二房東fáng dōng 房東Féi dōng 肥東Féi dōng xiàn 肥東縣fù zhī dōng liú 付之東流fù zhū dōng liú 付諸東流gè bèn dōng xī 各奔東西gǔ dōng 股東gǔ dōng dà huì 股東大會gǔ dōng míng cè 股東名冊gǔ dōng tè bié dà huì 股東特別大會Guān dōng 關東Guān dōng dì zhèn 關東地震Guān dōng jūn 關東軍Guān dōng zhǔ 關東煮guǎng dōng 廣東Guǎng dōng Hǎi yáng Dà xué 廣東海洋大學Guǎng dōng huà 廣東話Guǎng dōng Kē xué jì shù Zhí yè Xué yuàn 廣東科學技術職業學院Guǎng dōng rén 廣東人Guǎng dōng shěng 廣東省Guǎng dōng Wài yǔ Wài mào Dà xué 廣東外語外貿大學Guǎng dōng Yào Xué yuàn 廣東藥學院Guǎng dōng Yī xué yuàn 廣東醫學院Guì dōng 桂東Guì dōng xiàn 桂東縣Hǎi dōng 海東Hǎi dōng dì qū 海東地區hǎi dōng qīng 海東青Hǎo Hǎi dōng 郝海東Hé dōng 河東Hé dōng qū 河東區Hé dōng shī 河東獅Hé dōng shī hǒu 河東獅吼hēi gu lōng dōng 黑骨朧東Héng dōng 衡東Héng dōng xiàn 衡東縣Huá dōng 華東Huá dōng Lǐ gōng Dà xué 華東理工大學Huá dōng Shī fàn Dà xué 華東師範大學huài dōng xi 壞東西Huì dōng 惠東Huì dōng 會東Huì dōng xiàn 惠東縣Huì dōng xiàn 會東縣Huò Yīng dōng 霍英東Jī dōng 雞東Jī dōng xiàn 雞東縣Jí dōng 極東Jiāng dōng 江東Jiāng dōng qū 江東區Jiē dōng 揭東Jiē dōng xiàn 揭東縣jiè dōng fēng 借東風Jīn dōng 金東Jīn dōng qū 金東區jīn wū xī zhuì , yù tù dōng shēng 金烏西墜,玉兔東昇Jǐng dōng 景東Jǐng dōng xiàn 景東縣Jǐng dōng Yí zú Zì zhì xiàn 景東彞族自治縣Kè dōng 克東Kè dōng xiàn 克東縣kǒng dōng 孔東lǎo dōng xi 老東西Lè dōng 樂東Lè dōng Lí zú Zì zhì xiàn 樂東黎族自治縣Lè dōng xiàn 樂東縣liǎng yàng dōng xi 兩樣東西Liáo dōng 遼東Liáo dōng Bàn dǎo 遼東半島Lǐng dōng 嶺東Lǐng dōng qū 嶺東區Luó dōng 羅東Luó dōng zhèn 羅東鎮mǎ ěr dōng fēng 馬耳東風mǎi dōng xi 買東西Máo Zé dōng 毛澤東Máo Zé dōng · Xiān wéi rén zhī de Gù shi 毛澤東鮮為人知的故事Máo Zé dōng Sī xiǎng 毛澤東思想Máo Zé dōng Xuǎn jí 毛澤東選集Máo Zé dōng zhǔ yì 毛澤東主義Měi dōng shí jiān 美東時間Nǎi dōng 乃東Nǎi dōng xiàn 乃東縣nián dù gǔ dōng dà huì 年度股東大會nǚ fáng dōng 女房東Píng dōng 屏東Píng dōng shì 屏東市Píng dōng Xiàn 屏東縣Pǔ dōng 浦東Pǔ dōng Jī chǎng 浦東機場Pǔ dōng xīn qū 浦東新區Pǔ lǔ dōng 普魯東Pǔ lǔ dōng zhǔ yì 普魯東主義Qí dōng 祁東Qí dōng xiàn 祁東縣Qǐ dōng 啟東Qǐ dōng shì 啟東市Qián dōng nán Miáo zú Dòng zú zì zhì zhōu 黔東南苗族侗族自治州Qián dōng nán zhōu 黔東南州Qiáo dōng 橋東Qiáo dōng Qū 橋東區Rú dōng 如東Rú dōng xiàn 如東縣Shān dōng 山東Shān dōng Bàn dǎo 山東半島Shān dōng Dà xué 山東大學Shān dōng Kē jì Dà xué 山東科技大學Shān dōng Shěng 山東省Shàng hǎi Pǔ dōng Fā zhǎn Yín háng 上海浦東發展銀行shào dōng 少東Shào dōng 邵東Shào dōng xiàn 邵東縣shēng dōng jī xī 聲東擊西Shèng Ān dōng ní ào 聖安東尼奧shī zhī dōng yú , shōu zhī sāng yú 失之東隅,收之桑榆shí zì jūn dōng zhēng 十字軍東征Sī dāng dōng 斯當東Tái dōng 台東Tái dōng shì 台東市Tái dōng xiàn 台東縣Tái dōng xiàn 臺東縣Tài dōng 泰東Tián dōng 田東Tián dōng xiàn 田東縣Tiě dōng 鐵東Tiě dōng qū 鐵東區wàn shì jiē bèi , zhǐ qiàn dōng fēng 萬事皆備,只欠東風wàn shì jù bèi , zhǐ qiàn dōng fēng 萬事俱備,只欠東風Wèi dōng 衛東Wèi dōng qū 衛東區Xiāng dōng 湘東Xiāng dōng qū 湘東區xiàng dōng 向東Yà dōng 亞東Yà dōng xiàn 亞東縣Yáng dōng 陽東Yáng dōng xiàn 陽東縣yī dōng yī xī 一東一西yǐ dōng 以東Yǐng dōng 潁東Yǐng dōng qū 潁東區Yuǎn dōng 遠東Yuǎn dōng bào 遠東豹Yuǎn dōng shān què 遠東山雀Yuǎn dōng shù yīng 遠東樹鶯Yuǎn dōng wěi yīng 遠東葦鶯Zhào dōng 肇東Zhào dōng shì 肇東市zhǐ qiàn dōng fēng 只欠東風zhōng dōng 中東Zhōng guó dōng fāng háng kōng 中國東方航空Zhōng Shí yóu Chuān dōng Zuàn tàn Gōng sī 中石油川東鑽探公司Zhú dōng 竹東Zhú dōng zhèn 竹東鎮zuò dōng 作東zuò dōng 做東