Có 1 kết quả:

dōng yī láng tóu xī yī bàng zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

banging away clumsily in all directions with no overall vision