Có 1 kết quả:

Dōng sān Shěng

1/1

Từ điển Trung-Anh

the three provinces of Northeast China, namely: Liaoning Province 遼寧省|辽宁省[Liao2 ning2 Sheng3], Jilin Province 吉林省[Ji2 lin2 Sheng3] and Heilongjiang Province 黑龍江省|黑龙江省[Hei1 long2 jiang1 Sheng3]