Có 1 kết quả:

Dōng běi Píng yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

Northeast Plain, also called the Manchurian Plain