Có 2 kết quả:

Dōng nán yà Guó jiā Lián méngdōng nán yà guó jiā lián méng

1/2

Từ điển Trung-Anh

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)

Từ điển phổ thông

ASEAN, hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á