Có 1 kết quả:

dōng fāng bái guàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) oriental stork (Ciconia boyciana)