Có 1 kết quả:

Dōng Tū jué sī tǎn Yī sī lán Yùn dòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

East Turkestan Islamic Movement (ETIM)