Có 1 kết quả:

Dōng Miǎn gāo yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

Eastern Myanmar plateau