Có 2 kết quả:

Sōng ㄙㄨㄥsōng ㄙㄨㄥ
Âm Pinyin: Sōng ㄙㄨㄥ, sōng ㄙㄨㄥ
Tổng nét: 8
Bộ: mù 木 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 一丨ノ丶ノ丶フ丶
Thương Hiệt: DCI (木金戈)
Unicode: U+677E
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: tông, tùng
Âm Nôm: thông, tòng, tùng
Âm Nhật (onyomi): ショウ (shō)
Âm Nhật (kunyomi): まつ (matsu)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: cung4

Tự hình 3

Dị thể 9

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

Sōng ㄙㄨㄥ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

surname Song

Từ ghép 60

Guō Sōng dào 郭松焘Guō Sōng dào 郭松燾Liú Sōng líng 刘松龄Liú Sōng líng 劉松齡Pú Sōng líng 蒲松齡Pú Sōng líng 蒲松龄Sōng bā wā 松巴哇Sōng bā wā Dǎo 松巴哇岛Sōng bā wā Dǎo 松巴哇島Sōng běi 松北Sōng běi qū 松北区Sōng běi qū 松北區Sōng běn 松本Sōng dǎo 松岛Sōng dǎo 松島Sōng huā jiāng 松花江Sōng jiāng 松江Sōng jiāng qū 松江区Sōng jiāng qū 松江區Sōng jǐng 松井Sōng liáo Píng yuán 松辽平原Sōng liáo Píng yuán 松遼平原Sōng lǐng 松岭Sōng lǐng 松嶺Sōng lǐng qū 松岭区Sōng lǐng qū 松嶺區Sōng pān 松潘Sōng pān xiàn 松潘县Sōng pān xiàn 松潘縣Sōng pō Hú 松坡湖Sōng shān 松山Sōng shān qū 松山区Sōng shān qū 松山區Sōng táo Miáo zú Zì zhì xiàn 松桃苗族自治县Sōng táo Miáo zú Zì zhì xiàn 松桃苗族自治縣Sōng táo xiàn 松桃县Sōng táo xiàn 松桃縣Sōng tián 松田Sōng wěi 松尾Sōng xī 松溪Sōng xī xiàn 松溪县Sōng xī xiàn 松溪縣Sōng xià 松下Sōng xià Diàn qì 松下电器Sōng xià Diàn qì 松下電器Sōng xià gōng sī 松下公司Sōng yáng 松阳Sōng yáng 松陽Sōng yáng xiàn 松阳县Sōng yáng xiàn 松陽縣Sōng yuán 松原Sōng yuán shì 松原市Sōng zàn Gàn bù 松贊干布Sōng zàn Gàn bù 松赞干布Sōng zàn Gàn bù líng 松贊干布陵Sōng zàn Gàn bù líng 松赞干布陵Sōng zī 松滋Sōng zī shì 松滋市Wǔ Sōng 武松Yíng kè Sōng 迎客松

sōng ㄙㄨㄥ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. tóc rối bù
2. bờm cổ

Từ điển phổ thông

cây tùng, cây thông

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cây thông. ◎Như: “xích tùng” 赤松 thông đỏ, “hắc tùng” 黑松 thông đen, “hải tùng” 海松, “ngũ tu tùng” 五鬚松. § Ghi chú: Cây thông đến mùa lạnh vẫn xanh, nên mới ví nó với người có khí tiết hoặc người sống lâu. ◎Như: “trinh tùng” 貞松 người trinh tiết, “kiều tùng” 喬松 người thọ.
2. (Danh) Họ “Tùng”.
3. § Giản thể của chữ 鬆.

Từ điển Thiều Chửu

① Cây thông, thông có nhiều thứ, như thông đỏ xích tùng 赤松, thông đen hắc tùng 黑松, hải tùng 海松, ngũ tu tùng 五鬚松, v.v. Cây thông đến mùa rét vẫn xanh, nên người mới ví nó như người có khí tiết và người thọ, như trinh tùng 貞松 nói người trinh tiết, kiều tùng 喬松 nói người thọ, v.v.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Lỏng 捆得太鬆 Buộc lỏng quá; 土質鬆 Chất đất xốp;
② Lỏng lẻo: 規矩鬆 Quy tắc lỏng lẻo;
③ Buông ra: 把雙手鬆開 Buông hai tay ra;
④ Ruốc: 牛肉鬆 Ruốc thịt bò;
⑤ (văn) Tóc rối bù: 蓬鬆 Tóc rối (như cỏ bồng).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cây tùng, cây thông: 松柏常青 Như tùng bách muôn đời xanh tươi;
② [Song] (Họ) Tùng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây thông. Đoạn trường tân thanh: "Đạm thanh một bức tranh tùng treo trên". (tranh tùng: Tranh vẽ cây thông).

Từ điển Trung-Anh

(1) pine
(2) CL:棵[ke1]

Từ điển Trung-Anh

(1) loose
(2) to loosen
(3) to relax

Từ ghép 157

Ā sēn sōng Dǎo 阿森松岛Ā sēn sōng Dǎo 阿森松島Ā sōng sēn Dǎo 阿松森岛Ā sōng sēn Dǎo 阿松森島Āī gé ěr sōng 埃格尔松Āī gé ěr sōng 埃格爾松bā sōng 巴松bā sōng guǎn 巴松管bái pí sōng 白皮松bǎi jié sōng cāo 柏節松操bǎi jié sōng cāo 柏节松操Bīn sōng 滨松Bīn sōng 濱松Bīn sōng shì 滨松市Bīn sōng shì 濱松市bǐng suān fú tì kǎ sōng 丙酸氟替卡松Bó sōng 泊松Bó sōng fēn bù 泊松分佈Bó sōng fēn bù 泊松分布Bù sōng bù lā 布松布拉cāng sōng cuì bǎi 苍松翠柏cāng sōng cuì bǎi 蒼松翠柏dì sāi mǐ sōng 地塞米松dù sōng zǐ jiǔ 杜松子酒fàng sōng 放松fàng sōng guǎn zhì 放松管制Fǔ sōng 抚松Fǔ sōng 撫松Fǔ sōng xiàn 抚松县Fǔ sōng xiàn 撫松縣gǔ zhì shū sōng 骨质疏松gǔ zhì shū sōng zhèng 骨质疏松症Hǎi yú gé sōng 海于格松hēi zuǐ sōng jī 黑嘴松鸡hóng méi sōng què 紅眉松雀hóng méi sōng què 红眉松雀Huò kè sōng 霍克松jī ròu sōng chí jì 肌肉松弛剂jī sōng róng 姬松茸Kè lǐ sī dì ān sōng 克里斯蒂安松kuān sōng 宽松liàng huà kuān sōng 量化宽松lǜ sōng shí 綠松石lǜ sōng shí 绿松石lù jūn sōng 陆均松lù jūn sōng 陸均松luò yè sōng 落叶松luò yè sōng 落葉松mǎ lā sōng 馬拉松mǎ lā sōng 马拉松mǎ lā sōng sài 馬拉松賽mǎ lā sōng sài 马拉松赛mǎ wěi sōng 馬尾松mǎ wěi sōng 马尾松mēng sōng yǔ 矇松雨mēng sōng yǔ 蒙松雨Ní kè sōng 尼克松Niǎo sōng 鳥松Niǎo sōng 鸟松Niǎo sōng xiāng 鳥松鄉Niǎo sōng xiāng 鸟松乡péng sōng 蓬松qīng sōng 轻松qīng sōng 青松Qǔ sōng 曲松Qǔ sōng xiàn 曲松县Qǔ sōng xiàn 曲松縣Rì běn sōng què yīng 日本松雀鷹Rì běn sōng què yīng 日本松雀鹰ròu sōng 肉松shí sōng 石松shǒu sōng 手松shū sōng 疏松sōng bǎi 松柏sōng bǎng 松绑sōng bǐng 松饼sōng chí 松弛sōng chí fǎ 松弛法sōng dòng 松动sōng fàn 松泛sōng gāo 松糕sōng gāo xié 松糕鞋sōng guǒ 松果sōng guǒ tǐ 松果体sōng guǒ tǐ 松果體sōng guǒ xiàn 松果腺sōng hè xiá líng 松鶴遐齡sōng hè xiá líng 松鹤遐龄sōng huā dàn 松花蛋sōng huà shí 松化石sōng huǎn 松缓sōng jī 松雞sōng jī 松鸡sōng jié yóu 松節油sōng jié yóu 松节油sōng jǐn dài 松紧带sōng jùn 松菌sōng kāi 松开sōng kē 松科sōng kǒu 松口sōng kǒu mó 松口蘑sōng kuǎ 松垮sōng kuai 松快sōng lù 松露sōng lù zhū 松露猪sōng lù zhū 松露豬sōng míng 松明sōng mó 松蘑sōng mù 松木sōng qì 松气sōng què 松雀sōng què yīng 松雀鷹sōng què yīng 松雀鹰sōng ráng 松瓤sōng rén 松仁sōng róng 松茸sōng ruǎn 松软sōng san 松散sōng san wù liào 松散物料sōng shī quǎn 松狮犬sōng shí 松石sōng shǒu 松手sōng shǔ 松鼠sōng shù 松树sōng shù 松樹sōng tǔ 松土sōng tuō 松脱sōng xià 松下sōng xià diàn qì gōng yè 松下电气工业sōng xià diàn qì gōng yè 松下電氣工業sōng xiāng 松香sōng xiè 松懈sōng yā 松鴉sōng yā 松鸦sōng yī kǒu qì 松一口气sōng zǐ 松子sōng zuǐ 松嘴sū sōng 酥松sū sōng yóu zhī 酥松油脂Sù sōng 宿松Sù sōng xiàn 宿松县Sù sōng xiàn 宿松縣xī fāng sōng jī 西方松雞xī fāng sōng jī 西方松鸡xī sōng 稀松Xī sōng 西松xī sōng gǔ zhì 稀松骨质Xī sōng Jiàn shè 西松建設Xī sōng Jiàn shè 西松建设xiǎo sōng gāo 小松糕xīng sōng 惺松xuě sōng 雪松Yà sōng sēn 亚松森Yà sōng sēn 亞松森yóu sōng 油松yú sōng 鱼松zuǐ sōng 嘴松