Có 1 kết quả:

Sōng bā wā

1/1

Sōng bā wā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sumbawa, Indonesian island east of Java