Có 1 kết quả:

Sōng bā wā Dǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sumbawa, Indonesian island east of Java