Có 1 kết quả:

Sōng zàn Gàn bù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Songtsen Gampo or Songzain Gambo (604-650) Tibetan emperor, founder of the Tubo 吐蕃 dynasty