Có 1 kết quả:

Sōng liáo Píng yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

Songliao Plain of northeast China including Songhua River 松花江 through the Liaoning Peninsula, also called the Northeast Plain 東北平原|东北平原[Dong1 bei3 Ping2 yuan2]