Có 1 kết quả:

bǎn kuài

1/1

bǎn kuài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) block
(2) slab
(3) tectonic plate
(4) continental plate