Có 1 kết quả:

bǎn kuài lǐ lùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

plate tectonics