Có 1 kết quả:

bǎn zhā

1/1

bǎn zhā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) awesome
(2) excellent