Có 1 kết quả:

bǎn bǎn liù shí sì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unaccommodating
(2) rigid