Có 1 kết quả:

bǎn lì

1/1

bǎn lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese chestnut