Có 1 kết quả:

bǎn liáng qiáo

1/1

Từ điển Trung-Anh

plate girder bridge