Có 1 kết quả:

bǎn zhì

1/1

bǎn zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stiff
(2) dull