Có 1 kết quả:

bǎn yǔ qiú

1/1

bǎn yǔ qiú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) battledore and shuttlecock
(2) shuttlecock