Có 1 kết quả:

bǎn hú

1/1

bǎn hú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a bowed stringed instrument with a thin wooden soundboard