Có 1 kết quả:

bǎn liǎn

1/1

bǎn liǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to put on a straight, stern or blank face
(2) to put on a poker face