Có 1 kết quả:

bǎn lán gēn

1/1

bǎn lán gēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) indigo woad root
(2) root of Isatis indigotica (used in TCM)